INFORMACJA Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sokółce – ODŚNIEŻANIE ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU

Okres zimowy dla wszystkich mieszkańców Powiatu Sokólskiego przynosi różne zagrożenia, niedogodności i problemy.

Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpływają informacje dotyczące trudności z poruszaniem się po chodnikach i przejściach dla pieszych z powodu zalegania dużej warstwy śniegu.

Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Na terenie Powiatu Sokólskiego poza drogami gminnymi występują także drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, którymi zarządzają odpowiednio: Urzędy Miast i Gmin, Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku, na terenach innych niż wymienione w art. 5 ust. 1-4 ww. ustawy, należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (…).

Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli posesji, zarządców dróg, sprawuje wójt, burmistrz (art. 5 ust. 6  ustawy). W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wójt, burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7  ustawy).

Niedogodności związane z utrzymaniem czystości na chodnikach można zgłaszać bezpośrednio zarządowi drogi ewentualnie do Straży Miejskiej, a w ostateczności na Policję.

PRZYPOMINAMY:

ADMINISTRATORZY i ZARZĄDCY OSIEDLI mają obowiązek sprzątnąć błoto, śnieg i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i osiedlowych uliczek, posypać chodniki np. piaskiem, usunąć śnieg, sople, lód z dachu budynku.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI mają obowiązek sprzątnąć błoto, śnieg, i inne zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości, posypać je np. piaskiem, usunąć sople i śnieg z dachu.

MIEJSKA KOMUNIKACJA ma obowiązek sprzątnąć błoto, śnieg, i inne zanieczyszczenia z przystanków komunikacji miejskiej, posypać teren przystanku np. piaskiem.

ZARZĄDCY DRÓG mają obowiązek sprzątnąć błoto, śnieg, i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , , , , .