Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

01.02.2019 odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatowego w Sokółce  w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego  na rok 2019.

Rozpatrzono wniosek Akademii Sportu Falcon Sokółka o zwolnienie z opłat za korzystanie z hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce oraz wniosek Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego ‘’Wieści Podlaskie’’ o objęcie patronatem oraz o ufundowanie pucharu dla uczelni, która zaprezentuje najciekawsze stoisko na prezentacjach edukacyjno- doradczych ph. ‘’Uczelnie w Powiecie’’. Rozpatrzono również wniosek Sołtysa wsi Stary Szor i Wilcza Jama o dokończenie inwestycji na drodze nr 1330B.

Zatwierdzono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce i remont posadzki w budynku magazynowym położonym przy ul. Torowej 12.

Zarząd zapoznał się z:

– informacją o negocjacjach warunków umowy w zamówieniu z wolnej ręki na modernizację sieci komputerowej w budynku Starostwa.

-protokołem z kontroli przeprowadzonej w PCPR w Sokółce- organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sokólskim.

– sprawozdaniem rocznym z przeprowadzonej kontroli w rodzinach zastępczych w roku 2018.

Omówiono również sprawy remontu korytarza na III piętrze budynku Starostwa oraz remontu drogi w Nowym Dworze.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2022.

Zawarto również aneks do porozumienia z Gminą Dąbrowa Białostocka w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz do porozumienia zawartego z Gminą Kuźnica w sprawie realizacji projektu – ‘’Przebudowa drogi powiatowej NR 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19 – Łosośna –Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim.

Zawarto umowy z:

– Gminą Janów o dofinansowanie zadania ‘’Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Budowa – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim’’

– Gminą Korycin o dofinansowanie zadania ‘’Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Budowa – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra  w Powiecie Sokólskim

– Gminą Krynki o dofinansowanie zadania ‘’ Przebudowa drogi powiatowej nr 12798B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim’’

– Gminą Szudziałowo o dofinansowanie zadania ‘’ Przebudowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 – Słójka- Nowinka- droga nr 1289B wraz z dojazdami’’

– Gminą Kuźnica o dofinansowanie inwestycji ‘’ Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B’’

Zarząd ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2019r.

image_printDrukuj