Podpisanie umów z wykonawcami robót w ramach projektów realizowanych z Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ- UKRAINA 2014-2020

12 lutego na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka- Bruzgi odbyło się spotkanie w sprawie podpisania umów z wykonawcami robót w ramach projektów realizowanych z Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA- BIAŁORUŚ- UKRAINA 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski, Paweł Mikłasz- Wójt Gminy Kuźnica, Dariusz Muszyński- Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Wojciech Orłowski- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Ewa Stachowicz- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Tomasz Jędrzejewski- Z-ca Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie, Maciej Fiłończuk- Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białymstoku, Płk. Grzegorz Biziuk- Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Leon Stankiewicz- Właściciel Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA, Marcin Łuszczewski- Prezes Zarządu w Centrum Informatyki ZETO S.A., Janusz Plichta- Kierownik Oddziału Celnego w Kuźnicy, Arkadiusz Tomaszewski- p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

W Celu poprawy przepustowości przejścia, przyśpieszenia kontroli oczekujących w kolejce przed przejściem pojazdów oraz poprawy bezpieczeństwa w trakcie przekraczania granicy państwowej z Republiką Białorusi w drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka- Bruzgi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Wojewoda Podlaski jako Beneficjent Wiodący realizuje dwa projekty:

  • ‘’Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej’’- PBU1/0572/16 (droga- przebudowa układu komunikacyjnego)
  • ‘’Przebudowa pawilonów kontroli celno – paszportowej w drogowym przejściu granicznym  w Kuźnicy Białostockiej – PBU1/0569/16

W dniu 10 lipca 2018 roku pomiędzy Instytucją Zarządzającą  ( Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju) a Beneficjentem Wiodącym (Wojewodą Podlaskim) podpisane zostały dwie Umowy grantowe- przyznające środki finansowe z programu współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2014- 2020

Kwota środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 stanowi 90% ogólnej wartości każdego z projektów, 10% to środki krajowe.

Okres realizacji obu Projektów wynosi 24 miesiące i kończy się w lipcu 2020 roku.

Wojewoda Podlaski przeprowadził postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach wyżej wymienionych projektów.

W dniu 12.02.2019 r. na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej zawarte zostały dwie umowy z wykonawcami prac, tj.:

– Umowa na roboty budowlane na przebudowę wjazdu i wyjazdu na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Projektu ‘’Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej’’ z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz na kwotę  8 999 000 zł.

– Umowa na roboty budowlane na przebudowę  budynków kontroli celno – paszportowej nr 9, 9a, 9b, 9c wraz z budową dodatkowych dwóch pawilonów na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka- Bruzgi na kwotę 9 471 000 zł.

Klaudia Galej

image_printDrukuj