Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

 

 

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, z dniem 15 lutego 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na kursy specjalistyczne tj:

 • kurs obsługi koparko – ładowarki – 14 miejsc,
 • kurs kosmetyczny – 1 miejsce,
 • kurs fryzjerski – 4 miejsca,
 • kurs pilarza – 5 miejsc,
 • specjalistyczny kurs gotowania – 2 miejsca,
 • kurs kombajnisty – 5 miejsc,
 • kurs małej rachunkowości – 2 miejsca,
 • kurs dekoratorski – 15 miejsc,
 • kurs obsługi kas fiskalnych – 1 miejsce.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr 528/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 546/2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach dopuszczeni zostaną w pierwszej kolejności uczniowie, w przypadku których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

 • kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.
 • kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2017/2018 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
 • ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na kursy specjalistyczne w terminie pierwotnego naboru w miesiącu listopadzie 2018 r. winni złożyć jedynie deklarację uczestnictwa w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” (zał. nr 2 do Regulaminu) ze wskazaniem rodzaju kursu, którym są zainteresowani.

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 25 lutego 2019 r.

Treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (ze zmianami) wraz z załącznikami do pobrania pod adresem:

http://sokolka-powiat.pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na pozostałe rodzaje kursów tj.:

 • kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych,
 • kurs spawacza,
 • kurs prawa jazdy kat. „B”,
 • kurs obsługi programów księgowych,

Uczniowie, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne na ww. rodzaje kursów a następnie przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz punktową i zakwalifikują się na dany/e kurs/kursy trafią automatycznie na listę rezerwową kandydatów oczekujących na miejsce na danym kursie.

 

UZP_Nr_444_2018_Regulamin

UZP_Nr_459_2018_zmiana_Regulaminu_I

UZP_Nr_528_2018_zmiana_Regulaminu_II

UZP_Nr_546_2018_zmiana_Regulamin_III

Zał_nr_1_kwestionariusz_osobowy

Zał_nr_1_kwestionariusz_osobowy

Zał_nr_2_deklaracja_uczestnictwa

Zał_nr_2_deklaracja_uczestnictwa

Zał_nr_3_oświadczenie_uczestnika_projektu

Zał_nr_3_oświadczenie_uczestnika_projektu

Zał_nr_4_umowa_uczestnictwa

Zał_nr_4_umowa_uczestnictwa

Zał_nr_5_rezygnacja

Zał_nr_5_rezygnacja

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

image_printDrukuj