Rekrutacja do przedszkola – informacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Os. Zielone 1 A, 16-100 Sokółka informuje, że rozpoczyna rekrutację do przedszkola specjalnego.

Regulamin rekrutacji

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Sokólskiego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukę w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Zapisy prowadzone są od 1 marca 2019 do 30 marca 2019. W sekretariacie SOSW należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kopią wystąpienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
  6. W terminie do 15 kwietnia komisja powołana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
  7. Dziecko już uczęszczające do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce.
  8. Nabór trwa przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc w grupie.
  9. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego, W przypadku   posiadania wolnych miejsc, przyjęte mogą zostać dzieci spoza Powiatu.

Załączniki do pobrania ze strony www.soswsokolka.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkola.

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ karta_zgoszenia_dziecka_do_przedszkola_-_za_rekrutacja-1

image_printDrukuj