PRZYPOMNIENIE O TRWAJĄCYM NABORZE DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE

UWAGA

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina  o trwającym naborze uczestników do  utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy  wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu, a także osoby zobligowane przez Sąd i osoby, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty.

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni którzy stosują przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym  z postanowienia sądu.
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.
  • Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głownie na praktycznych ćwiczeniach w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Rozpoczęcie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o złożenie oświadczenia(załącznik 1) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 w pokoju numer 11 (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce). Druki oświadczeń dostępne są również w siedzibie PCPR.

 

Szczegółowych informacji udziela Paulina Cholewska- tel 85 711 08-23 od poniedziałku do piątku w godz 7.30-15.30

 

 

Alicja Rysiejko

p.o. dyrektora

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

 

załącznik 1

oświadczenie uczestnika

 

 

image_printDrukuj