Posiedzenie Zarządu

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w przetargach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ w Sokółce i SOSW w Sokółce. Następnie w trakcie posiedzenia podjęto następujące uchwały: w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. “Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” oraz powołania Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty, uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. “Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś projektowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.32 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Pododdziale 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Ponadto pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Bł. o wyrażenie zgody na przedłużenie umów najmu lokalu z: specjalistą chorób wewnętrznych o najem pomieszczenia w budynku Przychodni Rejonowej w Dąbrowie Bł. na potrzeby gabinetu kardiologicznego, IPL o najem pomieszczenia w budynku Przychodni Rejonowej w Dąbrowie Bł. na potrzeby gabinetu diabetologicznego. Następnie Zarząd Powiatu określił liczbę i wysokość stypendiów dla uczniów w ramach “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” na II semestr roku szkolnego 2018/2019. Zawarto także umowy z Gmina Suchowola w sprawie przekazania dotacji na: Pokrycie kosztów wyjazdu uczniów ZS w Suchowoli na zawody sportowe w 2019 r, dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZS w Suchowoli, realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych (chemia, wiedza o społeczeństwie) dla uczniów klasy III LO oraz realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych (chemia, wiedza o społeczeństwie) dla uczniów klasy II LO. Ponadto zawarto aneks do arkusza ZSR w Sokółce na rok szkolny 2018/2019. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora PCPR w Sokółce o bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej dla uczestników projektu “ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” oraz wniosek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce o wynajem sali konferencyjnej na szkolenie rolników. Pozytywnie rozpatrzono także wniosek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Szudziałowa o dofinansowanie imprezy plenerowej “ Majówka z akordeonem w Wojnowcach”.

Patrycja A. Zalewska

Wydrukuj