Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 12.04. 2019r odbyło się Posiedzenie zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ w Sokółce i SOSW w Sokółce. Zapoznano się również z informacją Dyrektorów SP ZOZ dotyczącą zbytego mienia ruchomego oraz zawartych przez nią  umów oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

Podjęto uchwały:

– W sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego

– W sprawie upoważnienia Jerzego Białomyzego -członka Zarządu Powiatu Sokólskiego do wykonywania czynności związanych z realizacją ‘’Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych’’

– W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PZD w Sokółce

Zarząd wyraził zgodę dla PZD w Sokółce na likwidację środka trwałego samochodu parki Peugeot Boxer.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 Zarząd postanowił ufundować nagrody absolwentom szkół ponadgimnazjalnych z najwyższą średnią.

Wydrukuj