Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W środę 08.05.2019r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podjęto takie uchwały jak:

-zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ‘’Kompetentni i wykwalifikowani’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BO.

– w sprawie wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pt. ‘’ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki- edycja II’’

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

– w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Horodnianka, Domuraty, Podhorodnianka, Ciemne. Rozpatrzono wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zajęcie stanowiska odnośnie petycji mieszkańców wsi Kiersnówka, Grodzisk, Lewki, Olsza, Chmiełówka, Pięciowłoki w sprawie drogi powiatowej nr 1342B oraz petycji mieszkańców wsi Podhorodnianka w sprawie drogi powiatowej nr 1347B.

Zapoznano się z pismem Ministra Zdrowia w sprawie rozpatrzenia uchwały Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych w związku z nowelizacją przepisów dot. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zawarto umowę z SP ZOZ w Sokółće w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych związanych z realizacją inwestycji pn. ‘’Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce’’.

Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego od dnia  1 września 2019 roku.

Rozpatrzono również wnioski dyrektorów szkół o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wniosek Dyrektora PCPR w Sokółce o bezpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej w związku z realizacją projektu ‘’Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego’’.

image_printDrukuj