Przypomnienie o trwajacym naborze do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina o naborze kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu, a także osoby zobligowane przez Sąd i osoby, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty.

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, zarówno kobiety jak i mężczyźni którzy stosują przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym  z postanowienia sądu.
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.
  • Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania korekcyjne polegają głownie na praktycznych ćwiczeniach w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Rozpoczęcie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o złożenie oświadczenia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 w pokoju numer 11 (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce). Druki oświadczeń dostępne w siedzibie PCPR.

Szczegółowych informacji udziela Paulina Cholewska – tel 85 711 08-23  od poniedziałku do piątku w godz 7.30-15.30

Alicja Rysiejko

p.o. dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

 

image_printDrukuj