Gala „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej”

Na hali sportowej Sokólskiego ‘’Ogólniaka’’ odbyła się Powiatowa Gala ‘’Porozmawiajmy o Unii Europejskiej’’, której organizatorem był Starosta Sokólski Piotr Rećko. W uroczystości uczestniczył Europoseł Profesor Karol Karski, przedstawiciele Powiatu Sokólskiego w osobach: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Bożena Jelska- Jaroś, Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego, radni powiatowi, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, dyrektorzy i kierownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce, nauczyciele i uczniowie. Galę Powiatową prowadziła Anna Marta Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Narodowego oraz Hymnu Unii Europejskiej. Następnie głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko. Galę „Porozmawiajmy o Unii” swoją obecnością uświetnił profesor prawa międzynarodowego, Poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości – Karol Karski. Wystąpienia były przeplatane występami artystycznymi m.in. Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażoretek Zespołu Szkół w Suchowoli pod kierunkiem Jarosława Szczerby, pokazem umiejętności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Boxing Sokółka” pod czujnym okiem trenera Tomasza Potapczyka, występ Combat Sports Academy z Dąbrowy Białostockiej pod opieką trenera i zarazem wiceprezesa Tomasza Leszkowicza, Powiatowy Chór Młodzieżowy pod dyrekcją Krzysztofa Zalewskiego. Następnie zostały podpisane umowy z uczniami z Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce na udział w kursie specjalistycznym kombajnisty oraz z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz z Zespołu Szkół w Suchowoli na udział w kursie prawa jazdy kat. B. W dniu 23 listopada 2017 r. Powiat Sokólski podpisał umowę na realizację projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł. W ramach projektu uczniowie szkół Powiatu Sokólskiego, prowadzących kształcenie zawodowe, otrzymali wsparcie w postaci m.in. : dodatkowych zajęć z języka angielskiego, warsztatów tematycznych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, kursów specjalistycznych, pomoc stypendialną, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Tekst: Klaudia Galej

Zdecydowana większość Polaków jest przekonana, że członkostwo w Unii Europejskiej to znacznie więcej plusów niż minusów. Dzięki członkostwu w Unii zyskaliśmy m.in. dostęp do europejskiego rynku, nowe możliwości zawodowe, lepsze postrzeganie przez zagranicznych inwestorów. Mamy nieograniczoną swobodę podróżowania. Członkostwo w UE wpływa korzystnie na wzrost gospodarczy i jakość naszego życia. Dla Polaków istotna jest również unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do Unii na stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi. Jednak najczęściej po stronie korzyści wymieniane są unijne fundusze.
W okresie 2004-2019 na inwestycje w Polsce przeznaczono 175 mld euro w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Podczas Gali „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej”, która odbyła się 14 maja w Zespole Szkół w Sokółce, mówiono również o tym, jakie działania mógł zrealizować Powiat Sokólski dzięki przynależności Polski do UE. Powiat Sokólski, jako jednostka samorządu terytorialnego sięga po fundusze unijne i z powodzeniem realizuje projekty.
W zakresie edukacji Powiat pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na: termomodernizację obiektów szkolnych, adaptację pomieszczeń szkolnych, zakup wyposażenia pracowni. W ramach projektów przeprowadzono:
– adaptację budynku internatu przy Zespole Szkół w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
– termomodernizację obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
– modernizację i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
– modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce,
– dostosowano Przedszkole Specjalne funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Dzięki środkom unijnym Powiat Sokólski promuje nowe technologie i podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska, klimatu i energii, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Powiat Sokólski realizował również projekty mające na celu kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów naszych szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektów uczniowie otrzymali m. in. wsparcie w postaci stypendiów naukowych, udziału w różnorodnych kursach specjalistycznych oraz uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.
Wartość projektów opiewa na kwotę ponad 20 milionów złotych.
Obecnie Powiat Sokólski realizuje projekt znany wszystkim jako „Bony na szkolenia”, którego całkowita wartość wynosi ponad 55 milionów złotych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych: pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia. Wsparcie obejmuje pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Projekt realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta, mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz na stronę internetową podaną w prezentacji.
Zdrowie obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej, jak również Powiatu Sokólskiego.
W ramach realizacji projektów w zakresie ochrony zdrowia Powiat Sokólski:
– zakupił sprzęt i aparaturę oraz dostosował oddział ortopedii i rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia,
– wpłynął na rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych,
– wdrożył ekologiczne systemy grzewcze w Przychodni Rejonowej w Suchowoli,
– wdrożył Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej,
– rozpoczął realizację inwestycji „Rozbudowa/przebudowa istniejącego obiektu szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczeniem na blok operacyjny, centralną sterylizatornię i oddział anestezjologii i intensywnej terapii.
Wartość projektów opiewa na kwotę około 10 milionów złotych
Poprzez umiejętne i inteligentne wykorzystanie środków unijnych Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wspiera lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz wzmacnia partnerską współpracę na lokalnym rynku pracy. Realizowane projekty są skuteczną metodą przeciwdziałania bezrobociu. Powiatowy Urząd Pracy w ramach dofinansowań z Funduszu Europejskiego zrealizował 20 projektów wartych ponad 42 miliony złotych.
Drogi powiatowe stanowią uzupełniającą sieć połączeń drogowych w powiecie sokólskim. Drogi łączą siedziby gmin, prowadzą do atrakcyjnych miejsc o szczególnym charakterze, zarówno z punktu widzenia tradycji i kultury naszego regionu, jak i walorów przyrodniczych. Celem dofinansowania przebudowy dróg jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w połączeniach pomiędzy miejscowościami, podniesienie jakości życia mieszkańców. Na budowę dróg Powiat Sokólski od 2004 roku pozyskał z Funduszy Europejskich ponad 30 milionów złotych.
Przedstawiliśmy Państwu jedynie najważniejsze realizowane przez nas projekty. Niemniej powyższe dane robią na każdym z nas wrażenie, bowiem wsparcie funduszy Unii Europejskiej ma ludzki, namacalny wymiar. Mieszkańcy naszego Powiatu bezpośrednio odczuwają wpływ projektów na codzienne życie, w szkołach, w miejscach pracy, w szpitalach, w miejscach użyteczności publicznej.
Z dumą możemy stwierdzić, że pozyskaliśmy ponad 200 milionów złotych, które zainwestowaliśmy w rozwój powiatu sokólskiego.

Tekst: Anetta Zubrzycka

 

Zdjęcia : Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj