Wznowiona rekrutacja do projektu – „Bony Na Szkolenia”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”
W ramach poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych dofinansowaniem objęte są kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętnosci zawodowych–maksymalna kwota wsparcia na 1 uczestnika wynosi do 15 000 zł

Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”,
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

image_printDrukuj