Podpisywanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

Niemal każdego majowego tygodnia Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członków Zarządu Powiatu podpisywał kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Kolejne osoby w ramach w/w projektu zdecydowały się dokształcać w wybranych przez siebie dziedzinach. Będą to: Księgowość wspomagana komputerem oraz Język angielski. Pierwsza z usług szkoleniowych – Księgowość – będzie się składała ze 100 godzin lekcyjnych i zakończy się otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu rozpoznawanego w branży Finanse i bankowość. Kolejne z osób podpisujących umowy przystąpią do kursu z języka angielskiego, usługi zakończą zewnętrzne testy kompetencji językowych – TOEIC BRIDGE.
Przypominamy, projekt wciąż jest w realizacji. Już 24 czerwca br., o godzinie 9.00 – zostanie wznowiona rekrutacja. Preferowani uczestnicy, to osoby w wieku 50+, najlepiej z terenów wiejskich (także z Sokółki). Z pełną listą usług szkoleniowych zapoznamy się na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.     Warunek konieczny: wybrany kurs musi zakończyć się (wraz z rozliczeniem go) do czerwca 2020 roku.

Pani Joanna – szkolenie z języka angielskiego

    Czego Pani oczekuje po szkoleniu?
Oczekuję nabycia konkretnych umiejętności. Zależy mi na przełamaniu bariery językowej. Szkoła, którą wybrałam to Akademia Kreatywnej Nauki. Uczą metodą direct.
 Na czym ona polega?
Ta metoda w 70% polega na mówieniu, także mamy zajęcia indywidualne, sam na sam z lektorem. Uważam, że jest to idealna opcja, żeby tę wiedzę jak najlepiej przyswoić. Po skończonym kursie językowym (będzie trwać 5 miesięcy) otrzymam certyfikat, który będzie określał mój poziom językowy.
    Jak się Pani nastawia do nauki?
Oczekuję bardzo konkretnych korzyści, znajomość języka angielskiego to już raczej wymóg obowiązkowy w niemal każdej ofercie o pracę. Stąd potrzeba, żeby ocenić mój poziom, zyskać umiejętność swobodnej konwersacji. Jestem zdeterminowana, mam zamiar się do tego solidnie zabrać. Ufam, że ta forma nauki będzie dla mnie najodpowiedniejsza i będzie najbardziej efektywna.
    Miała Pani jakieś doświadczenie z językiem angielskim?
W zasadzie ani w szkole podstawowej, ani średniej nie miałam języka angielskiego. Może z dwa lata uczyłam się gdzieś na zewnątrz, w domu kultury w Sokółce, miałam prywatne zajęcia. Sporo się osłuchałam. Sporo rozumiem, sporo jestem w stanie napisać, ale jest problem, jeśli trzeba coś powiedzieć. Istnieje jakaś blokada przed rozmową. opr. PBAT

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

 

image_printDrukuj