Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kurs specjalistyczny w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,
z dniem 18 czerwca 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na:

  • kurs spawacza – 5 miejsc,
  • kurs obsługi koparko – ładowarki – 3 miejsca.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce oraz Zespół Szkół w Suchowoli, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr 528/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 546/2018 z dnia 25 października 2018 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach dopuszczeni zostaną w pierwszej kolejności uczniowie, w przypadku których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.
  • kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2017/2018 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
  • ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na kursy specjalistyczne w terminie pierwotnego naboru w miesiącu listopadzie 2018 r. lub brali udział w poprzednich naborach uzupełniających winni złożyć jedynie deklarację uczestnictwa w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” (zał. nr 2 do Regulaminu) ze wskazaniem rodzaju kursu, którym są zainteresowani.

Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu  21 czerwca 2019 r.

Treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (ze zmianami) wraz z załącznikami
do pobrania pod adresem:

http://sokolka-powiat.pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na pozostałe rodzaje kursów tj.:

  • kurs obsługi programów księgowych,
  • kurs dekoratorski,
  • kurs obsługi kas fiskalnych.

Uczniowie, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne na ww. rodzaje kursów a następnie przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz punktową i zakwalifikują się na dany/e kurs/kursy trafią automatycznie na listę rezerwową kandydatów oczekujących na miejsce na danym kursie.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08