Podpisywanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”

Niemal każdego czerwcowego tygodnia Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członków Zarządu Powiatu podpisywał, w obecności konsultantek Punktu Obsługi Uczestników Projektu w Sokółce, kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Kolejne osoby w ramach projektu zdecydowały się dokształcać w wybranych przez siebie dziedzinach.
Dwaj młodzi panowie chcą zdobyć uprawnienia na Operatora maszyn budowlanych, zaś trzecia osoba – rozpocznie Studia Podyplomowe, na kierunku: Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji – edycja I.
Przypominamy, projekt wciąż jest w realizacji. Preferowani uczestnicy, to osoby w wieku 50+, najlepiej z terenów wiejskich (także z Sokółki). Z pełną listą usług szkoleniowych zapoznamy się na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.Warunek konieczny: wybrany kurs musi zakończyć się (wraz z rozliczeniem go) do czerwca 2020 roku.

Kursant Olaf
Zdecydowałem się na kurs na maszyny budowlane: koparkę i walec. Chciałem poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć dodatkowe. Wybrałem to szkolenie jako dodatkową opcję.

A. Sielewicz

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj