Litewska delegacja z wizytą w Starostwie

Na zaproszenie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko w Starostwie Powiatowym w Sokółce gościła dziś delegacja z Litwy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w pracy samorządów oraz ustalenie planu działania i realizacji projektu pn. ,,Gminy-aktywni członkowie społeczności”, w ramach współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. Podczas spotkania omówiono wyzwania, jakie stoją przed Samorządem Rejonu Solecznickiego w Republice Litwy i Powiatem Sokólskim w dziedzinie kultury, sportu oraz drobnej przedsiębiorczości. Podpisana w dniu 18 czerwca 2019 roku deklaracja współpracy Samorządu Rejonu Solecznickiego z Powiatem Sokólskim przy opracowaniu i realizacji projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej”, w ramach czwartego otwartego naboru wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, Oś Priorytetowa 3: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, jest pierwszym krokiem współpracy. Nawiązane partnerstwo pomiędzy regionami jest szczególnie ważne, ponieważ łączą nas więzi historyczne.

Referat promocji A.S

image_printDrukuj