Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego, które odbyło się 17 lipca 2019 r. omówiono realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. W kolejnych punktach podjęto uchwały: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Białostockiego oraz w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do kategorii drogi gminnej. Zapoznano się z odpowiedzią PZD w Sokółce w sprawie montażu progów zwalniających w Różanymstoku i lustra drogowego w Łubiance, a także z odpowiedzią Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu starodroża DW673.
Podczas obrad zwołano pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sokółce i SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.
Przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033,
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019,
– dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Biał.,
– dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Sokółce wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce,
– ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego, od dnia 1 września 2019 r.,
– określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów szkół, dla których Powiat Sokólski jest organem prowadzącym,
– powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Biał.
Zatwierdzono rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych związanych z realizacja inwestycji pn. “Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”. Zarząd podpisał oświadczenie o zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Sokólskiego na realizację zadania pn. “Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce” oraz zadania pn. “ Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku szpitala oraz zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej”. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii o pomoc w zorganizowaniu spotkania dla pracowników Starostwa, mającego na celu zwiększenie świadomości na temat badań profilaktycznych dotyczących raka piersi.
Zawarto umowy z gminami: Sidra, Szudziałowo, Janów w sprawie dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych na rzecz jednostek OSP w w/w gminach.
Przygotowano projekty uchwał Zarządu w sprawie:
– ustalenia na 2019 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
– opracowania na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, które przedłoży związkom zawodowym nauczycieli do zaopiniowania.
Podjęto uchwały w sprawie:
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019,
– zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Biał.,
– zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Suchowoli,
– zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce,
– zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowe w Sokółce,
– ustalenia wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Zatwierdzono SIWZ w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie wykonania robót budowlanych w zakresie telewizji dozorowej, systemu alarmowego w budynku starostwa.
Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
– Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Białymstoku o dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród uczestnikom Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów “Niemen” Białystok-Sokółka-Grodno,
– Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce o ufundowanie nagrody gospodarstwu rolnemu Państwa Anny i Piotra Majewskich – kandydatom z terenu powiatu sokólskiego w konkursie AgroLiga 2019 w kategorii: Rolnicy.
Dyskutowano również nad rozwiązaniem sprawy dotyczącej likwidacji połączeń autobusowych na terenie powiatu sokólskiego, w szczególności na trasie Janów-Korycin-Sokółka.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj