Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 29.07.2019r. podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Szomko do realizacji projektu ‘’Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce’’ z zakresu Typu Projektu 4 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020’’.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął również uchwały:

– w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli PPP w Dąbrowie Białostockiej Pana Mariusza Kozaka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

– w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z p.o. Dyrektorem  PCPR w Sokółce

– w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora PCPR  w Sokółce i powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora PCPR w Sokółce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego przygotował informację o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za II kwartały 2019r. Zawarł również umowę z Gminą Szudziałowo o dofinansowanie zadania pn.: ‘’ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270 od DP 1269- Horczaki Dolne – Horczaki Górne oraz aneks do porozumienia zawartego  z Gminą Nowy Dwór w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania niżej wymienionymi drogami powiatowymi: nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1240B- Koniuszki- Nowosiółki.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł umowę ze Stowarzyszeniem ‘’Towarzystwo Ziemia Sokólska’’ na powierzenie realizacji zadania ‘’ Promujemy zdrowy styl życia – kolonie 2019’’ oraz zatwierdził nabór na rok szkolny 2019/2020.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski:

– Ministerstwa Zdrowia o nieodpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia szkoleń oraz warsztatów pracownikom medycznym;

– Klubu Karate KAISHO o dofinansowanie wyjazdu zawodniczki Klubu na Mistrzostwa Świata Kadetów, Juniorów i U-21 Karate  WKF do Santiago w Chile;

– SKK SOKÓŁ Sokółka o ufundowanie nagród uczestnikom ‘’ Czwartków Kolarskich 2019’’

KG

 

image_printDrukuj