Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.