Podpisano kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce kolejne 6 osób podpisało umowę  o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Kursy, na które w dniu dzisiejszym aplikowali uczestnicy projektu to: język angielski na poziomie B1- kurs indywidualny; operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – kurs umiejętności zawodowych M.19_4; Prawo jazdy kat. C, C+E, D, ADR-P, ADR-C, nalewaki, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E, badania, opłata za pierwsze egzaminy; Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy) oraz kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych ( podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach).

Przeprowadziliśmy rozmowę z jednym z uczestników projektu Panem Rafałem.

Gdzie znalazł Pan informacje o „Bonach na Szkolenia”?

R: O „Bonach na Szkolenia” dowiedziałem się od mojego brata który brał w nich udział i postanowiłem sam spróbować.

Co skłoniło Pana do wzięcia udziału?

R: Głównie możliwość rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wiąże również przyszłość z kursem który wybrałem.

Poleciłby Pan innym wzięcie udziału ?

R: Zdecydowanie tak. Według mnie to świetna inicjatywa.

Projekt nie traci popularności wśród młodych ludzi, ale nie tylko. Dzieje się tak głównie dzięki możliwości dofinansowania kursu, co znacznie obniża koszt usługi. Zachęcamy do udziału w projekcie tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności i dzięki temu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

opr. Klaudia Galej

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj