Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 09.08.2018r. podjęto  uchwałę  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Dorocie Cilulko – Dyrektorowi ZSR im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął również uchwały:

– w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

– uchwały w sprawie unieważnienia naboru na Partnera  spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

– w sprawie otwartego wyboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” oraz powołania Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożonej oferty.

– w sprawie zatrudnienia na  stanowisku Dyrektora PCPR w Sokółce.

– w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Sokółce- Pani Alicji Rysiejko do: składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, zawarcia umowy na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” z PFRON oraz zaciągania zobowiązań  wynikających z realizacji ww. programu, czynności związanych z realizacją projektu pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”, do zawarcia umowy na realizację pilotażowego programu pn. „Zajęcia Klubowe w WTZ” z PFRON oraz zaciągania zobowiązań  wynikających z realizacji ww. programu, do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Powiatu.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł umowę z ‘’Grodzieńskimi Słowikami w sprawie organizacji występu z okazji 15 sierpnia 2019r.,  przyjął również rozliczenie  środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach pilotażowego program wspierania szkół ponadgimnazjalnych  prowadzących „Certyfikaty Wojskowe Klasy Mundurowej” oraz zawarł aneks do umowy zawartej z Kruder Budownictwo Sp. z o.o. z Białegostoku na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11”.

Zarząd wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego z wnioskiem o zwołanie sesji z następującymi projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) wyznaczenia  linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski,

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy operatorem a Powiatem Sokólskim w zakresie publicznego transportu,

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę do ceny usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznego.

opr. Klaudia Galej