Kurs obsługi koparko-ładowarki w ramach proj. pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

10 sierpnia w ramach realizacji przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” zakończył się specjalistyczny kurs obsługi koparko-ładowarki. W kursie wzięło udział 25 uczniów szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski prowadzących kształcenie zawodowe.

Kurs prowadziła firma „Autoszkoła FAWORYT Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza” a jego głównym celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień operatora maszyn roboczych w zakresie obsługi wszystkich koparko-ładowarek kat. III.
Program kursu objął następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych oraz budowa i technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami, nabycie umiejętności teoretycznych w zakresie obsługi koparko -ładowarki.
Kurs objął również instruktaż wstępny i cykl zajęć praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania świadectwa oraz wpisu do Książki Operatora Maszyn Roboczych. Kurs zakończył się egzaminem przeprowadzonym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs obsługi koparko-ładowarki jest jednym z 11 rodzajów kursów realizowanych przez Powiat Sokólski w ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego głównym celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

M.Słyż

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 31.12.2019 r.

image_printDrukuj