Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 21 sierpnia 2019 r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033 oraz projekt uchwały nadania statutu SP ZPO w Krynkach. W kolejnym punkcie przygotowano projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych ł nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Projekty uchwał zostały przedłożone do zaopiniowania związkom zawodowym nauczycieli. Następnie podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez SP ZOZ w Sokółce (NZOZ PRO- MED w Sokółce) oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu planowanego uzyskania pożyczki przez SP ZOZ w Sokółce.
Zawarto umowę z SP ZOZ w Sokółce w sprawie przekazania dotacji na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”. Dokonano analizy sprawozdań z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Bł. i SP ZPO w Krynkach za I półrocze 2019 r.
Podjęto także uchwały z zakresu oświaty w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowania jest przyznawane, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, zmiany uchwały w sprawie opracowania na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, udzielenie pełnomocnictwa Pani Annie Dorocie Cilulko – Dyrektorowi ZSR im. mjra Henryka Dobrzańskiego w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji Programu pt. „Uczniowie ZSR w Sokółce mobilni w Europie”. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora ZS w Suchowoli o wyrażenie zgody na utworzenie klasy I Technikum w Suchowoli po szkole podstawowej i I klasy LO po gimnazjum. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych przedszkola Specjalnego w Sokółce” z zakresu Typu Projektu 10, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, PRO WPO na lata 2014-2020.
Podjęto uchwałę w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Bł., zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019., wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez SP ZOZ w Sokółce (NZOZ „VITA” s.c.).
Podczas posiedzenia Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie systemu zabezpieczeń elektronicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.
Zawarto również porozumienie wstępne w sprawie wspólnej realizacji zadania drogowego w roku 2019 przez Powiat Sokólski i Nadleśnictwo Krynki.
Następnie pozytywnie rozpatrzono wniosek SKK SOKÓŁ – Powiat Sokólski ufunduje medale zawodnikom XXXXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy w Sokółce oraz wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Bł. o dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych, które odbędą się 8 września 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Sokółce do realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Powiat Sokólski Dodaje Mocy w Działaniu Przeciw Przemocy” oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacją ww. projektu.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj