Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy

Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy

Powiat Sokólski informuje, że w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. przystępuje do realizacji projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Projektem objęte zostaną szkoły i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespól Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Założenia projektu przewidują następujące formy wsparcia:

  • przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
  • przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
  • przeprowadzenie kursów specjalistycznych,
  • przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych,
  • stypendia na odbycie staży i praktyk zawodowych u pracodawców,
  • pomoc stypendialną – przyznanie stypendiów naukowych za wyniki w nauce,
  • wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 458 562,50 zł, z czego kwota 2 330 996,87 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

image_printDrukuj