Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 18 września 2019 r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019- 2033, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 r., zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka w roku 2019, zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Następnie zaopiniowano projekt uchwały przedłożony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sokólskiego.

W kolejnych punktach podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Budnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej do odbioru nieodpłatnie przekazanych składników mienia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na potrzeby uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, powołania komisji odbioru autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego dla Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Sokółce.

Przedstawiono informację: dotyczącą otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę maszyn rolniczych dla ZSR w Sokółce oraz informację z publicznej sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę kombajnu zbożowego na potrzeby ZSR w Sokółce.

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie 3 pracowników w ramach robót publicznych na stanowisku: opiekunka dziecięca na okres 3 miesięcy oraz po zakończeniu robót zatrudnienie na okres 1 miesiąca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu. W dalszej części Zarząd Powiatu dokonał częściowego rozliczenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z przedmiotu Edukacja wojskowa. Następnie zawarto umowę z przedsiębiorcą o współfinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin, i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki”.

Zatwierdzono aneksy: Aneks Nr 1 do umowy z dnia 6 lutego 2019 r. dot. realizacji zadania pt.: Przebudowy mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 – Słójka – Nowinka – droga nr 1289B wraz z dojazdami”, Aneks Nr 1 do umowy z dnia 19 lutego 2019 r. o dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim”. Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem otrzymanym od Burmistrza Krynek w sprawie dofinansowania dróg powiatowych. Rozpatrzono pozytywnie wniosek Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej o ufundowanie nagród  Społecznym Strażnikom Straży Rybackiej.

Fot. P. A.Zalewska
Tekst A.Sielewicz

image_printDrukuj