Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W piątek 27.09.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego podczas którego podjęto następujące uchwały:

– w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy.

– w sprawie powołania Komisji Stypendialnej „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” w roku 2019/2020.

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

– w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Sokółka do kategorii dróg gminnych.

– w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce.

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

– w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

– w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2020 środków finansowych przeznaczonych na pokrycie udziału własnego w projekcie realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska pn. „Szkoła zdrowego stylu życia dla wszystkich”.

– w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2020 środków finansowych przeznaczonych na pokrycie udziału własnego w projekcie realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska pn. „Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

– w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce do odbioru robót budowlanych.

– w sprawie wyznaczenia Jerzego Białomyzego i Kazimierza Łabieńca – Członków Zarządu Powiatu Sokolskiego do podpisania i złożenia wniosku pn. „Szkoła zdrowego stylu życia dla wszystkich” w ramach Programu współpracy Inerreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

– w sprawie wyznaczenia Jerzego Białomyzego i Kazimierza Łabieńca – Członków Zarządu Powiatu Sokolskiego do podpisania i złożenia wniosku pn. „Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zatwierdził następujące aneksy:

– Aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

– Aneks Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Sokółce

– Aneks Nr 1 do arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokólskiego zaopiniował wniosek o nagrodę Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku oraz rozpatrzył następujące wnioski:

– wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o wyrażenie zgody na realizację zajęć korekcji wad wymowy w wymiarze 40 godzin w okresie od września do grudnia 2019 r. w ramach realizacji przez ośrodek Programu Rządowego „Za życiem”.

– wniosek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce o bezpłatne wynajęcie Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

– wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce o zwolnienie z opłaty za najem pomieszczeń i wyposażenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

– wniosek Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o wynajęcie hali sportowej położonej przy ul. Mickiewicza 11, za najniższą stawkę czynszu, od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.

– wniosek Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy o wynajęcie hali sportowej położonej przy ul. Mickiewicza 11 w terminie od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

– wniosek UKS „Boxing Sokółka” o dofinansowanie organizacji Gali Bokserskiej „Sokółka Boxing Show II”.

– wniosek Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sokółce o współorganizowanie i dofinansowanie w kwocie 600 zł na zakup pucharów, statuetek i dyplomów uczestnikom Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców.

– wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów o zakupienie 15 pucharów i wykonanie 15 dyplomów dla zespołów artystycznych seniorów uczestniczącym w XV Jubileuszowego Dnia Seniora M.B. Różanostockiej.

– wniosek Stowarzyszenia Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich o przewiezienie 8.osobowej delegacji Sokolskiego Pododdziału Kawalerii na uroczystości 80. Rocznicy Bitwy pod Kockiem.

– wniosek LUKS Krynki o  dofinansowanie zakupu ośmiu kompletów  odzieży sportowej do gry w tenisa stołowego.

– wniosek  Automobilklubu Polskiego o pomoc w organizacji zawodów samochodowych na terenie powiatu sokólskiego.

Klaudia Galej

image_printDrukuj