Spotkanie wspierające dla kadr wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 30 września 2019r., w stadninie koni w Kraśnianach „KRAŚNE ŻYCIE” Państwa Magdaleny i Antoniego Michalskich, w gminie Sokółka, odbyło spotkanie wspierające dla kadr wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sokółce, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze, przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Dworze i Sidrze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Dworze i Sidrze oraz kuratorzy społeczni. Wydarzenie otworzyła Agnieszka Kopańko-Żdanuk, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, która zobrazowała cele spotkania grupy wspierającej: wzmocnienie współpracy, skorelowanie działań na szczeblu gminnym i powiatowym w zakresie przeciwdziałania przemocy, wymiana doświadczeń, diagnoza potrzeb, a także promocja działań projektowych.
Iwona Woronowicz pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce omówił wyniki monitoringu działań „ Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w powiecie sokólskim z terenów gmin Nowy Dwór i Sidra. Omówił realizację i monitoring programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Poinformował o podpisanym porozumieniu z powiatem suwalskim w celu zapewnienia bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Dospudzie.
Poruszono temat o dostępnych formach pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy w gminach Nowy Dwór i Sidra. Zgłoszono potrzebę zwiększenia działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w szkołach i dla mieszkańców powiatu sokólskiego. Poinformowano iż przemoc wśród dzieci i młodzieży przemieniła się w Cyberprzemoc ( agresję elektroniczną) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe.
Zgłoszono potrzebę organizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy.
Poinformowano iż potrzeba zabezpieczenia bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy najczęściej pojawia się w godzinach nocnych.
Pracownik Powiatowego Centrum powiedział o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w zakresie: radca prawny, psycholog, pedagog, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, grupie wsparcia a także o rekrutacji do programu korekcyjno-edukacyjnego.
Następnie odbył sie panel dyskusyjny na temat sposobów radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Ważnym obszarem dyskusji było zadbanie o siebie: własne zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, funkcjonariuszy pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dziękujemy Właścicielom stadniny koni w Kraśnianach „KRAŚNE ŻYCIE” Państwu Magdalenie i Antoniemu Michalskich za pokaz sztuki cyrkowej, gry integracyjne, możliwość przejażdżki konnej, profesjonalną obsługę, pogodną atmosferę oraz moc jaką daje przebywanie blisko natury.
Dziękujemy Właścicielce restauracji „Smakosz” w Sokółce Pani Bożenie Matuk za smaczny posiłek.
Spotkanie wspierające dla kadr w stadninie koni w Kraśnianach „KRAŚNE ŻYCIE” było trzecim z pięciu spotkań realizowanych w zakresie projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019r.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II : „Poprawa, jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce.

Agnieszka Kopańko-Żdanuk PCPR

image_printDrukuj