Mieszkańcy czekali na tą drogę od lat

Dziś w godzinach porannych w Góranach, odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie przebudowanej drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim. Ludzie bardzo długo czekali na tą wymarzoną i bardzo potrzebną drogę. W tym uroczystym dniu, licznie zebrani mieszkańcy Góran, Świdziałówki, Ostrowia Północnego, nie ukrywali swojej radości z nowo powstałej inwestycji. – Ta droga to było nasze największe marzenie, dzięki tej drodze mogę dojeżdżać do pracy, mogę tutaj po prostu żyć – mówiła Pani Agnieszka – Z patologii komunikacyjnej, zrobiono bardzo porządną drogę – dodał Pan Radosław, mieszkaniec Góran. W uroczystości uczestniczyli m.in. Piotr Rećko Starosta Sokólski, Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński, Ks. Marek Wiśniewski – Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Krynkach,Ks.Bronisław Wonsowski – Proboszcz parafii w Podlipkach,Ks. Piotr Harytoniuk- Proboszcz Parafii Prawosławnej w Krynkach,Ks. Mitrata Aleksander Klimiuk- Proboszcz Parafii Prawosławnej w Ostrowi Północnym, Radny Powiatu Sokólskiego Aleksy Oleksza, Jolanta Gudalewska Burmistrz Krynek, Jerzy Citko Sekretarz Gminy Krynki wraz z pracownikami UM w Krynkach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach Józef Stanisław Czarnecki wraz z radnymi, Sołtysi, Przedstawiciel Nadleśnictwa Krynki Ryszard Tabaczyński, Księża, Komendant PPSP w Sokółce Dariusz Łukaszewicz, Kierownik Policji asp.szt Andrzej Jurylik, Dyrektor PZD w Sokółce Grzegorz Pul, Komendant Placówki Straży Granicznej Ireneusz Nazarko, Inspektor Nadzoru Grzegorz Grygorczuk, Przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa UNIBEP S.A oraz liczni mieszkańcy.

– Jesteśmy tutaj, dlatego ,że dotrzymujemy słowa. Wiedzieliśmy, że pozyskamy pieniądze na tą drogę. Jesteśmy zbyt biednym społeczeństwem, żeby wykonywać jakiekolwiek inwestycje z własnych środków. Wiedzieliśmy, że pozyskamy środki zewnętrzne, jak przy każdej inwestycji, którą realizujemy na terenie powiatu sokólskiego. Nie było by tej drogi gdyby nie zaangażowanie dwóch samorządów, zgoda i współpraca z Burmistrz Krynek, Przewodniczącym i całą radą miejską w Krynkach – mówił Piotr Rećko Starosta Sokólski

W kolejnych słowach podziękował bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak ważnej i potrzebnej inwestycji.

– Drogi są priorytetem działań naszego całego zarządu, drogi są bardzo ważne w życiu każdego mieszkańca. Ja trzydzieści lat czekałam na swoja drogę, także wiem co dziś wy czujecie. Cieszę się razem z wami – mówiła Bożena Jelska – Jaroś Wicestarosta Powiatu Sokólskiego.

– Chciałabym podziękować szczególnie Panu Staroście, przede wszystkim, za dobrą współpracę, ale ta współpraca musi opierać się w przypadku inwestycji, na wydatkach finansowych. Dla naszej Gminy ten wydatek, który ponieśliśmy, tę drogę przebudowując, jest bardzo znaczącym wydatkiem , wiec podziękuje również radzie miejskiej w Krynkach, że podjęła się wspólnie ze mną tej odpowiedzialności, dziękuje też wszystkim pracownikom, którzy pracowali przy tej inwestycji … ]

Na zakończenie głos zabrał sołtys wsi Górany Mirosław Nowik, który w imieniu własnym i mieszkańców podziękował wszystkim za nową drogę.

Wartość inwestycji: 5 795 156,24 zł Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego: 1 448 789,06 zł Wkład finansowy Gminy Krynki: 1 448 789,06 zł Wysokość dofinansowania: 2 897 578,12 zł

Oprac A. Sielewicz

OPIS ZADANIA: Stan sprzed przebudowy: NAWIERZCHNIA: Droga nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górany posiadała przed przebudową nawierzchnię brukowcową w km 0+000 – 0+919 i 5+260 – 6+100, bitumiczną w km 0+919 – 2+950 i żwirową w km 2+950 – 5+260 i 6+100 – 7+500. Nawierzchnia brukowcowa występująca w terenie zabudowanym miejscowości Ostrów Południowy i Górany była zdeformowana poprzecznie i podłużnie. Odcinki z nawierzchnią bitumiczną były w bardzo złym stanie technicznym, natomiast odcinki z nawierzchnią żwirową posiadały liczne zadolenia i ubytki. SYSTEM ODWODNIENIA: spływ wód opadowych odbywał się powierzchniowo do rowów i przepustów. Niedrożne rowy i zniszczone przepusty betonowe powodowały nieprawidłowe odwodnienie korpusu drogowego i utratę jego stabilności. Rowy wymagały udrożnienia i pogłębienia, a istniejące przepusty przebudowy – ułożenia nowych. POBOCZA: lokalnie zaniżone i rozmyte, w większości jednak zawyżone tamujące naturalny spływ wód opadowych do rowów przydrożnych. Szerokość poboczy była niejednolita i wahała się od 0,5m do 0,75m. ZATOKI AUTOBUSOWE I PERONY: na trasie były trzy przystanki autobusowe bez peronów. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH: nie było wyznaczonych przejść dla pieszych. OZNAKOWANIE: pionowe w złym stanie technicznym kwalifikowało się do wymiany i uzupełnienia o dodatkowe znaki. SKRZYŻOWANIA: z drogami powiatowymi: nr 1279B, 1276B i 1281B oraz z licznymi drogami gminnymi. Stan po przebudowie: NAWIERZCHNIA: w wyniku przebudowy na długości 7,5km drogi powiatowej nr 1278B wykonano nową nawierzchnię składającą się z konstrukcji nawierzchni przewidującej podwyższenie parametrów istniejącej drogi przy uzyskaniu normatywnej szerokości jezdni 5,50 m w terenie niezabudowanym i 6,00m w terenie zabudowanym miejscowości Ostrów Południowy i Górany. Przebudowano drogę powiatową nr 1278B poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego pozwoliła na uzyskanie nośności kategorii KR1. Poprzez przebudowę odcinka uzyskano parametry, które powinna spełniać droga powiatowa klasy L. CHODNIKI: zostały wykonane chodniki szerokości 2,0m z kostki betonowej na długości 70m w miejscowości Górany. SKRZYŻOWANIA: przebudowane zostały skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1279B, 1276B i 1281B oraz z drogami gminnymi. SYSTEM ODWODNIENIA: wykonano rowy przydrożne na długości ponad 5422m oraz przebudowane zostały przepusty: o średnicy 60cm w km rob. 0+103,00 o dł.12,70m, w km rob. 0+886,00 o dł. 15,95m, w km rob. 5+853,50 o dł.12,50m, o średnicy 80cm w km rob. 4+513,50 o dł. 10,39m, w km rob. 6+582,00 o dł. 10,90m, o średnicy 2x100cm w km rob. 1+332,00 o dł.12,20m. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH: wykonano przejście dla pieszych w m. Górany z oznakowaniem aktywnym. ORGANIZACJA RUCHU NA ULICY: nowa organizacja ruchu na drodze, w ramach której ustawione zostało oznakowanie pionowe i wykonane oznakowanie poziome. Przejście dla pieszych w Góranach oznakowane jest oznakowaniem aktywnym zasilanym energia słoneczną. W miejscowości Górany został zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości z własnym zasilaniem za pomocą ogniwa solarnego. ZATOKI AUTOBUSOWE I PERONY: dwa przystanki zostały wyposażone w peron szerokości 2,0m wykonany z kostki betonowej. Źródło PZD

image_printDrukuj