Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w czwartek (14.11.2019r) odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego podczas którego podjęto uchwały w sprawie :

– projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034.

– projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

– wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do podpisania aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego.

– ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych.

– upoważnienia Dyrektora PCPR w Sokółce do realizacji projektu pn. Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego , Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny RPO WP na lata 2014-2020.

W trakcie posiedzenia Zarząd przygotował  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2020, który zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne, zostanie przesłany burmistrzom i wójtom z gmin terenu powiatu sokólskiego oraz samorządowi aptekarskiemu, celem zaopiniowania. W dalszej części posiedzenia Zarząd postanowił także zabezpieczyć wkład własny na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej ZS w Dąbrowie Bł. W 2019 roku.

Zarząd zatwierdził również aneksy do arkuszy

– organizacji ZSZ w Sokółce na rok szkolny 2019/2020

– organizacji ZS w Suchowoli na rok szkolny 2019/2020

W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawę złożenia wniosku o dofinansowanie wyposażenia w książki biblioteki szkolnej ZSZ im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a także zapoznał się z wynikiem przeprowadzonych konsultacji projektu „ Rocznego programy współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” .

Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Sokółce o bezpłatne wynajęcie sali konferencyjnej w budynku Starostwa celem zorganizowania spotkania z działalności Koła.

Następnie Zarząd dokonał rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania na potrzeby: ZSR w Sokółce, ZSZ w Sokółce, Starostwa Powiatowego w Sokółce i PCPR w Sokółce.

oprac. I. A. Czaplejewicz

image_printDrukuj