XVII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Sokólskiego

XVII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego, która odbyła się 28.11.2019 r. była sesją nadzwyczajną. Porządek obrad zawierał jedynie dwa punkty wymagające głosowania. Oba zostały zreferowane przez Annę Martę Aniśkiewicz – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Pierwszy z nich dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2019 i 2020.

“Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Sokółce podlega badaniu przez firmę audytorską ponieważ zakład spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. 

Zgodnie z art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki dokonuje podmiot zatwierdzający sprawozdanie finansowe, tym podmiotem jest Rada Powiatu Sokólskiego. 

Koszty przeprowadzenia badania finansowego ponosi badana jednostka.

Czynności przygotowawcze, które umożliwią Radzie Powiatu Sokólskiego wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2019 i rok 2020 zostały przeprowadzone przez Dyrektora SP ZOZ w Sokółce. Pismem z dnia 18 listopada 2019 r. Dyrektor poinformował Zarząd Powiatu Sokólskiego, że SP ZOZ w Sokółce wystąpił do 5 firm audytorskich z zaproszeniem do złożenia oferty na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego. W odpowiedzi na zaproszenie SP ZOZ w Sokółce otrzymał jedną ofertę złożoną przez firmę Podlaskie Centrum Auditingu i Doradztwa ,,Audyt” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na kwotę 9 500 zł netto plus podatek VAT za każdy rok objęty badaniem. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawnych i przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce, przez firmę audytorską za rok 2019 i rok 2020.” – mówiła Dyrektor Anna Marta Aniśkiewicz.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora wynika, że współpraca z powyższą firmą w latach ubiegłych układała się bardzo dobrze. Wielkość firmy, w tym duża ilość współpracujących z firmą biegłych rewidentów oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek służby zdrowia w pełni uzasadnia wybór tej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosami, przy dwóch osobach nieobecnych.

Kolejny punkt poddany głosowaniu dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

“Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach.” – referowała Anna Marta Aniśkiewicz.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za.

Podczas Sesji głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko: “W związku z państwa prośbami, które napływały z różnych stron powiatu, postanowiliśmy zorganizować posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sokólskiego. Posiedzenie będzie dotyczyło między innymi analizy stanu bezpieczeństwa powiatu sokólskiego w kontekście ostatnio występujących na naszym terenie kradzieży. Chcielibyśmy zaprosić państwa na posiedzenie Komisji (9 grudnia 2019 r. o godz. 9:00). Jeżeli ktoś z mieszkańców powiatu ma jakieś uwagi czy spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa powiatu sokólskiego, czy chce przedstawić kwestie związane z ostatnimi kradzieżami na tym terenie, również serdecznie zapraszam.”

Patrycja A. Zalewska