Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W środę (04.12.19) w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarząd przygotował projekty uchwał  Rady Powiatu w sprawie:

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019,

– przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty Sokólskiego,

– przyjęcie rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Sokólskiego,

– rozpatrzenia skargi na Starostę Sokólskiego,

– zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej ,

– określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2020.

– ustalenia obowiązujących w 2020r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego,

– wyrażenia zgody na wynajęcie garaży i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w Dąbrowie  Białostockiej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 360/5, o powierzchni 0,1826 hektara na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarząd Powiatu Sokólskiego przygotował opinię w sprawie petycji mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sokółce w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 2385B- ulicy Zabrodzie w Sokółce.

Zarząd podjął m.in. uchwały:

– w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim, w 2020 roku.

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowania jest przyznawane, w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie opracowania na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Zarząd przygotował postanowienie w sprawie zmiany wyrażenia opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pn. : „Przebudowa ul. Miłej w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski:

–  Dyrektora ZS w Suchowoli o wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczeń ZS w Suchowoli na rekolekcje adwentowe dla młodzieży.

– Wspólnoty „ Przyjaciele Oblubieńca”  przy Parafii św. Antoniego o wynajęcie Sali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w celu zorganizowania rekolekcji ewangelizacyjnych dla mieszkańców powiatu.

Zarząd dokonał rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla placówki „Senior +” oraz przyjął informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli dla placówki „Senior+’’.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł umowy o dofinansowanie zadań domowych z gminami:

–  Szudziałowo

– Sidra

–  Dąbrowa Białostocka

– Nowy Dwór

KG

 

image_printDrukuj