Posiedzenie Zarządu z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęto między innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie powierzchni użytkowej przez SP ZOZ w Sokółce, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd przyjął rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Szudziałowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Szudziałowie i rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Janów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Janowie.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSZ w Sokółce o zwiększenie liczby etatów w związku z brakiem kierowcy.

Zarząd przyjął rozliczenie pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych  prowadzący “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – Edukacja Wojskowa.

W kolejnych punktach posiedzenia złożył rozliczenia środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Suchowoli raz rozliczenia środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów ZS w Suchowoli na zawody sportowe.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o wyrażenie zgody obniżenia stawek czynszu na korzystanie z hali sportowej położonej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce. Pozytywnie rozpatrzył również wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o ufundowanie nagród uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Żołnierskiej, V Powiatowego Konkursu Plastycznego – “Nikodem Sulik w ZSRR” oraz XVIII Powiatowego Konkursu Historycznego: “Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Sokółce do realizacji projektu “Aktywna integracja szansą na lepsze życie” z zakresu Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął zaproszenie do uczestnictwa w programie pn. “Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 r. i wyraził gotowość jego realizacji.

Została także podjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Zarząd zawrze umowę z Komunikacja Samochodową NOVA S.A. z siedzibą w Białymstoku na świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego.

Zawarł umowę z Mariuszem Woronowiczem prowadzącym działalność pod firmą KAWETA Mariusz Woronowicz z Sokółki w przedmiocie powierzenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zarząd dokonał rozliczenia dotacji otrzymanej od Wójta Gminy Janów na realizację zadania:

“Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gminy Janów, Korycin i Sidra w powiecie sokólskim”.

Na koniec posiedzenia Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na “Świadczenie usługi polegającej na przewozie zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu sokólskiego” i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację w/w usługi.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj