Konferencja „Porozmawiajmy o naszej mocy w działaniach przeciw przemocy”

„Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II : „Poprawa, jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy
w rodzinie”.
W czwartek, 19 grudnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sokółce odbyła się konferencja pt. „Porozmawiajmy o naszej mocy w działaniach przeciw przemocy”, podsumowująca realizację projektu.
Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce.
Celem projektu było zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla osób doznających, zagrożonych przemocą oraz zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzrost jakości i dostępności usług oraz podniesienie kwalifikacji i podjęcie działań zmierzających do zapobiegania zjawisku wypalenia zawodowego osób realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Słowo wstępu wygłosili: Piotr Rećko – Starosta Sokólski: „Szanowni państwo, chciałbym bardzo serdeczne podziękować za to, że cały czas otwieramy się na potrzebę rozmowy o przemocy i to w różnych jej aspektach. Bo jak państwo doskonale wiecie, oprócz tej klasycznej, fizycznej przemocy istnieje cały wachlarz przemocy psychicznej – wpływania na człowieka za pośrednictwem słowa, nieraz gestu, internetu, przekazu medialnego. (…) Niejednokrotnie ta przemoc jest o wiele bardziej dotkliwa bo wpływa silnie na naszą psychikę. Jest to później bardzo mocno odzwierciedlone w naszym “ja”, w tym kim jesteśmy, jak funkcjonujemy. Szczególnie w przypadku młodego człowieka narażonego na przemoc, hejt, strach, później te przeżycia odbijają się na całym jego życiu. Mamy tutaj pedagogów, psychologów, rozmawiamy z młodzieżą na co dzień, ja też z nimi rozmawiam, wiem jakie to dla nich istotne. Dlatego uważam, że wszystkie te miękkie projekty, które kierujemy do młodzieży są bardzo ważne. Powinniśmy z nimi rozmawiać o tym jak przeciwdziałać przemocy, jak rozwiązywać konflikty w inny sposób niż za pośrednictwem agresji. (…) Dobrze, że tego typu tematy są podejmowane, że są przedmiotem projektów. (…) Dobrze, żeby były przedmiotem analiz warsztatowych i rozmów z różnymi grupami społecznymi, a w szczególności z młodzieżą bo to młodzież powinniśmy wychowywać. (…) Bardzo dziękuję całemu zespołowi PCPR jak również pani Dyrektor Alicji Rysiejko, że zechcieliście podjąć to wyzwanie. Dziękuję też wszystkim pedagogom, psychologom szkolnym, wszystkim instytucjom – pomocy społecznej, poradnią psychologiczno-pedagogicznych, policji, która wykonuje olbrzymią pracę. Wszystkie te instytucje otwierają się w nowoczesny sposób na rozmowę i bezpośredni kontakt z naszymi mieszkańcami, a przede wszystkim z młodzieżą…”
Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce powitała każdego uczestnika konferencji z osobna, między innymi: przedstawicieli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wioletę Bagińską – głównego specjalistę oraz Monikę Maliszewską – głównego specjalisty w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożenę Tomaszewską – Zastępcę Dyrektora ROPS w Białymstoku Pomocy Społecznej, komisarza Janusza Sepko Zastępca komendanta powiatowego Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Sokółce. Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli Służby Zdrowia, Oświaty, Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu sokólskiego.
„Podsumowujemy projekt , którego celem była poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest to program osłonowy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Koszt całkowity projektu to 76 tys. zł, z czego kwota dotacji to ponad 51 tys. zł , wkład własny prawie 25 tys. zł Tutaj chcę podziękować panu Staroście i Zarządowi za ten wkład własny. (…) Chciałam także podziękować koordynatorowi projektu pani Agnieszce Kopańko-Żdanuk za zaangażowanie i przede wszystkim napisanie projektu. (…) Myślałyśmy, że projekt będzie miał jakieś błędy, natomiast okazuje się, że jest całkiem dobry, osoby, które brały w nim udział są zadowolone z tego projektu. Myślę, że w trakcie spotkania państwo przedstawia jeszcze swoje stanowisko na ten temat, podziela się z nami swoimi uwagami. Myślimy o kontynuacji tego projektu ponieważ jest takie zapotrzebowanie.” – Mówiła Dyrektor PCPR Alicja Rysiejko.
Agnieszka Kopańko – Żdanuk, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, certyfikowany specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP przedstawiła rezultaty zrealizowanych działań projektowych. Pani Bożena Tomaszewska powiedziała iż ważnym działaniem jest zadbanie o „pomagaczy”. To jest dobry krok i należy go kontynuować. Istotnym też działaniem jest prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego, prawnego, pedagogicznego, psychologicznego oraz z zakresu terapii od uzależnień dostępnego dla wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego. Podwyższanie kwalifikacji kadr pracujących na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Następnie komisarz Janusz Sepko – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce przedstawił temat „Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ich rezultaty na terenie powiatu sokólskiego w latach 2017-2019”,
Kolejną prelekcje „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy zespołów interdyscyplinarnych”, wygłosiła Agnieszka Olszewska – prawnik, kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
W następnej kolejności Izabela Banasiak – certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, pedagog, trener, kurator sądowy, facylitatorka, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programu edukacyjno-korekcyjnego według modelu z Duluth,- „Praca z osobami stosującymi przemoc”.
Prelegenci zostali wysłuchani z olbrzymim zainteresowaniem i uwagą. Otrzymali gromkie brawa. Zgłoszono potrzebę częstszej organizacji specjalistycznych wykładów i debat.
Wnioski…… „Wśród magii ustaw, uchwał, rozporządzeń, przepisów najważniejszą wartością jest Człowiek!”

Agnieszka Kopańko – Żdanuk
PCPR w Sokółce
Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji

image_printDrukuj