Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.

Podczas posiedzenia Zarządu przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu, które będą tematem obrad na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały przedłożony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla N2 2 w Sokółce w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Nr 2358B – ulicy Zabrodzie w Sokółce.

Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego  zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” Nr projektu 1: WND – RPPD.03.02.01-20-0004/17, Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17. Podjął też uchwałę w sprawie upoważnienia  do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem i realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Klucz do zmian (VI)” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnieni oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy”. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

Zarząd dokonał rozliczenia środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych: chemii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów kl. II i III LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w ZS w Suchowoli.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” o zwolnienie z opłat za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w SOSW w Sokółce.

Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacja  inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” oraz rozliczenie dotacji przekazanej  dla Gminy Dąbrowa Bł. na dofinansowanie prac remontowych samochodu pożarniczego na rzecz Jednostki OSP w Jacznie, a także rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla:

 • Sokólskiego Klubu Tenisa Stołowego na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy radą na uzależnienie techniczno-informatyczne społeczeństwa w XXI wieku”,
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mikolo” w Sokółce na realizację zadania publicznego pn. „Z siatkówką po zdrowie, z siatkówka po sukcesy”,
 • Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Metal – Fach z siedzibą w Janowszczyźnie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka i boisko ponad wszystko”,
 • Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Krynki na realizację zadania publicznego pn. „Sport młodzieży w Krynkach – III edycja”,
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sudovia” w Szudziałowie na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przez sport- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu sokólskiego”,
 • Klubu Sportowego „Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka” na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu na terenie Powiatu Sokólskiego”,
 • Klubu Żeglarskiego „Żagiel” Sokółka na realizację zadania publicznego pn. „Szachy na wodzie -Regaty. Podnoszenie umiejętności żeglarskich”,
 • Ludowego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Orient Sokółka” na realizację zadania publicznego pn. „Szachy, królewska gra dla wszystkich – edycja 2019”,
 • Klubu Jeździeckiego Popławce na realizację zadania publicznego pn. „Jazda konno na sportowo”.

Podczas posiedzenia Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod skrzydłami” o współorganizację i wsparcie finansowe Karnawałowego Balu Charytatywnego,
 • Dyrektora ZS w Sokółce o ufundowanie nagród laureatom Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego,
 • Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sokółce o ufundowanie pucharów i statuetek nauczycielom za aktywną pracę na rzecz sportu szkolnego młodzieży w Powiecie Sokólskim,
 • Klubu Sportowego „Sokół 1946 Sokółka” o dofinansowanie organizacji Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Sylwestrowe Sokoły 2020”.

 Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj