NABÓR UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, od 20.01.2020 r. rozpoczyna nabór uczestników do drugiej edycji Projektu, spośród rodzin zastępczych i usamodzielniających się osób przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Sokólskiego, pozostających pod opieką PCPR w Sokółce.

Nabór uczestników będzie trwał do 20.02.2020 r.

Zgodnie z założeniami Projektu, rodziny zastępcze oraz umieszczone w nich dzieci będą uczestniczyć w zajęciach grupowych i treningach różnych kompetencji a dla osób usamodzielniających się przewidziane są również certyfikowane kursy, wybrane przez uczestników zgodnie z ich potrzebami. Rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane będą mogły korzystać z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Dla rodzin zastępczych zostanie uruchomiona grupa wsparcia prowadzona przez specjalistę, dla dzieci zajęcia z logopedą i terapeutą zajęciowym.

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest wyjazd szkoleniowo-integracyjny w sezonie wakacyjnym, do atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej.

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze i usamodzielniającą się młodzież, przebywającą w rodzinach zastępczych do udziału w Projekcie i nabywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Alicja Rysiejko

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged .