Zajęcia TIK z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów realizowane w SOSW w Sokółce

Zajęcia TIK z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów realizowane w SOSW w Sokółce

Od września 2019r. w SOSW realizowane są zajęcia z zakresu TIK w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostępność zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka jest dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

Uczestnicy zajęć bardzo różnią się od siebie możliwościami percepcyjnymi, komunikacyjnymi oraz umiejętnościami. Tylko nieliczna grupa realizuje podstawę programową z informatyki, nie wszyscy mają dostęp do komputera w domu. Planowane zajęcia musiały więc uwzględniać nie tylko bariery w korzystaniu z komputera związane z niepełnosprawnością intelektualną, lecz również wynikające z ograniczonego dostępu do nowoczesnych technologii w środowisku domowym.

Zadaniem nauczycieli było dokonanie diagnozy oraz dostosowanie materiału w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość jak najefektywniej przetwarzać, zapamiętywać i wykorzystywać treści w praktyce.

Realizowane zajęcia uwzględniają przełamywanie obaw i lęków związanych z korzystaniem z komputera. Odbywa się to poprzez zabawę (m.in. za pomocą gier komputerowych), poszukiwania i rozwijania własnego hobby (np. wyszukiwanie filmów czy klipów muzycznych na YouTube) oraz poprzez korzystanie z programów na tablicy multimedialnej. Innym celem zrealizowanych zajęć jest wsparcie procesu dydaktycznego, powtarzanie i utrwalanie materiału z lekcji. Sprzyja to lepszej realizacji podstawy programowej, a także przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu w przyszłości. Uczniowie uczą się pisać i formatować teksty, tworzyć rysunki, dyplomy, obrabiać zdjęcia, tworzyć proste filmy. Podczas każdych zajęć prowadzący zwracają uwagę na kwestię bezpieczeństwa podczas użytkowania komputera, zarówno tą związaną z własnym zdrowiem, jak też tą z zakresu korzystania z Internetu. Podopieczni mają bowiem mniejsze zdolności do krytycznej analizy treści, co sprawia że są bardziej podatnymi na naśladowanie niewłaściwych zachowań i manipulację medialną. W ramach zajęć, uczniowie objęci wparciem z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, uczą się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i unikać zagrożeń.

Kluczową kwestię stanowi też sam proces rewalidacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Poprzez udział w zajęciach uczniowie w ciekawy sposób rozwijają procesy poznawcze, kształcą umiejętności komunikacyjne i manualne, rozwijają zainteresowania. Sprzyja to aktywizacji uczniów i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Ewa Wińska

image_printDrukuj