„Naszej grupie chęci i zaangażowania nie brakowało”

    Studenci Uniwersytetu III Wieku, uczestniczący w kursie języka angielskiego w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”, zakończyli już zajęcia. O kilka refleksji podsumowujących poprosiliśmy kolejną z uczestniczek – panią ALINĘ STRUCZEWSKĄ aktywną seniorkę, emerytowaną polonistkę, redaktor Podlaskiej Redakcji Seniora Sokółka, Sekretarz Zarządu Fundacji SFL.

 Pani Alino, panie lektorki prowadzące z Państwem zajęcia nie przestają Was wychwalać, choć już kurs się skończył…
Mam 40-letnie doświadczenie w pracy pedagoga i wiem, jak bywa czasem z zaangażowaniem wśród młodzieży. (uśmiech)
A naszej grupie chęci i zaangażowania nie  brakowało. Z umiejętnościami – było różnie – ale zaangażowanie zawsze największe!

    Słyszałam od innych uczestniczek, że wytworzyła się serdeczna atmosfera?
To prawda, udało nam się stworzyć razem atmosferę wzajemnej pomocy i życzliwości, a to także sprzyjało przyswajaniu nowych umiejętności. Był czas na zabawę, po przy nauce języka – to też potrzebne, ale i na skupienie. Panie były bardzo wyrozumiałe i gotowe pomagać i tłumaczyć nam wszystko.

    Wnioskuję z tych słów, że warto było poświęcać wieczory na podnoszenie swoich kompetencji?
Potwierdzam, choć czasem bywało trudno, bo kurs był bardzo intensywny. Warto było także dlatego, że była szansa spotkań w grupie, zawierania nowych znajomości, nawet przyjaźni. Do dziś SMS-uję, z jedną z koleżanek z kursu – i to w ramach ćwiczeń – po angielsku. (uśmiech) To była też ogromna mobilizacja do pracy, żeby już tak całkiem nie skostnieć. (uśmiech)

    A będzie szansa wykorzystania jęz. angielskiego w praktyce?
Na pewno nadarzy się okazja, córka z zięciem mieszkają w Londynie – odwiedzam ich, więc z językiem się stykam. Mam zeszyt z zajęć z potrzebnymi frazami, na pewno skorzystam z niego, może na lotnisku, przy zakupach.

    Jeśli byłaby szansa ponownego aplikowania na kurs językowy – jaka byłaby Pani decyzja?
Zgodziłabym się bez namysłu. Z koleżankami rozmawiałyśmy, że nawet jakby kursu nie było – to same stworzyłybyśmy grupę z lektorem, żeby ćwiczyć i konsultować swoje postępy.

    Czy dofinansowanie w postaci „Bonów na szkolenia” – stanowiło dodatkową zachętę do podjęcia wyzwania?
Zdecydowanie, mam nauczycielską emeryturę i nie bardzo mogę sobie pozwolić na dodatkowe wydatki.

    Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dalszego zapału w zdobywaniu nowych umiejętności.

opr. A. Tumiel, fot. P.A. Zalewska

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj