Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce, powołany przez Starostę Sokólskiego, prowadzi działalność orzeczniczą od kwietnia 2000 roku.
W skład Zespołu wchodzą lekarze specjaliści w zakresie: pediatrii, psychiatrii, laryngologii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, laryngologii oraz członkowie pozamedyczni: doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, psycholodzy i pedagodzy. Działalność orzeczniczą koordynuje Przewodniczący Zespołu.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami Zespół wydaje orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) osób dorosłych oraz orzeczenia ustalające niepełnosprawność dzieci do 16-go roku życia.
Powiatowy Zespół jako pierwsza instancja orzeka osoby z terenu powiatu sokólskiego na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób do 18-go roku życia). W orzeczeniu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawarte są wskazania dotyczące: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia zawodowego, zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, konieczności stałej opieki innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, korzystania z karty parkingowej oraz korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Orzeczenia ustalające niepełnosprawność dzieci skutkują przyznaniem uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko.
Do zadań Powiatowego Zespołu należy także wystawianie legitymacji oraz wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.
Aby skorzystać z usług Powiatowego Zespołu należy złożyć wniosek i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na drukach dostępnych w siedzibie Zespołu, a także na stronie internetowej powiatu sokólskiego oraz dołączyć dokumentację medyczna potwierdzającą stan zdrowia. Na podstawie tych dokumentów wszczyna się postępowanie orzecznicze i wyznacza się termin posiedzenia składu orzekającego, na które wzywa się osobę zainteresowaną.
Janina Konował

Nasz adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 63, pokój nr 4

image_printDrukuj