PCPR w Sokółce informuje o przedłużeniu rekrutacji uczestników do II Edycji projektu pn”Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków UE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Informuję o przedłużeniu terminu rekrutacji  uczestników do II Edycji projektu, spośród rodzin zastępczych i usamodzielniających się osób przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Sokólskiego, pozostających pod opieką PCPR w Sokółce.

Nabór uczestników będzie trwał do 28.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy

 

image_printDrukuj
Tagged .