Podpisano kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarosty Jerzego Białomyzego kolejne 2 osoby podpisały umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Kursy na które aplikowali uczestnicy to: Prawo jazdy kat. C, C+E oraz Język angielski na poziomie A1

Chwilę na rozmowę znalazł Pan Radosław który aplikował na kurs prawo jazdy kat. C, C+E

Czym się Pan kierował wybierając „Bony na szkolenia”?

Chciałbym podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje a przede wszystkim  mieć jakąś alternatywę  w razie utraty pracy.

A skąd się Pan dowiedział o możliwości wzięcia udziału w tym projekcie?

Informację znalazłem w internecie, wiem też, że dużo osób skorzystało z tego typu wsparcia więc postanowiłem sam spróbować. Dofinansowanie jest bardzo duże więc wkład własny jest to bardzo mały procent kwoty całego kursu. Poleciłbym wszystkim wzięcie udziału w tego typu kursach, można poszerzyć swoją wiedzę a przede wszystkim zdobyć nowe umiejętności.

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj