Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 14.05.2020r. przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034,
 • Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,
 • Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szudziałowo w roku 2020,
 • Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka w roku 2020,
 • Udzielenie pomocy finansowej Gminie Sidra w roku 2020,
 • Udzielenie pomocy finansowej Gminie Korycin w roku 2020
 • Wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce.

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności PCPR w Sokółce za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz opracował sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Podczas posiedzenia zarząd zawarł umowy z Gminą Suchowola w sprawie przekazania dotacji na:

 • Pokrycie kosztów wyjazdu uczniów ZS w Suchowoli na zawody sportowe 2020,
 • Dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZS w Suchowoli.

Zarząd dokonał rozliczenia dotacji otrzymanej od Burmistrza Suchowoli na realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych: chemii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów kl. III Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na przycięcie drzew rosnących na działce położonej przy ul. Sikorskiego.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sokólskiego za rok 2019r.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie:

– pozbawienia kategorii drogi powiatowej  nr 1423B Czarna Wieś Kościelna- Ogóły, na terenie Gminy Czarna Białostocka i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych;

–  realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gmina Suchowola”.

Zarząd zawarł umowy z Gminą Janów o dofinansowanie zadań:

 • „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany- Szczuki- Gabrylewszczyzna”.
 • „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica)- Nowowola – do DW 671”,
 • „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- do DP 1223B”

Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki;

-w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

Zarząd zawarł aneks do zawartej umowy z PUP w Sokółce w sprawie realizacji Projektu „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 32. Kształtowanie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

Zatwierdzono SIWZ w przetargu nieograniczonym  na podstawę  urządzeń i elementów wyposażenia OSA oraz rozbudowy placu zabaw przy Przedszkolu integracyjnym w Sokółce.

Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na podstawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku ZS w Dąbrowie Bł. oraz pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PPP w Sokółce o przekazanie w trwały zarząd części budynku warsztatowego ZSZ w Sokółce położonego na Oś. Zielonym w Sokółce.

KG

image_printDrukuj