Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 22 maja 2020r. podjęto następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020;

– w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2019;

– w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i wytypowania kandydatów do udziału w stażach/praktykach w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Podczas posiedzenia Zarząd przygotował informację z wykonania budżetu za I kwartał 2020r. oraz raport o stanie Powiatu za rok 2019.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji celowej przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Biura Projektowo- Konsultingowego sp. Z o.o. Kontrakt z Gdańska w sprawie zaopiniowania Koncepcji Programowej w ramach zadań pod nazwą „ Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Suchowola- Sztabin z obwodnicą Sztabina o długości ok. 13,01 km z podziałem na pododcinki: koniec obw. Suchowoli- początek obw. Sztabina oraz obwodnica Sztabina”.

KG

image_printDrukuj