Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)  od dnia 16 maja 2020 r. wprowadza istotne zmiany, między innymi:

  1. poszerza zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, także o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku,
  2. wprowadza możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności ruchowe, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 i zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 12 marca 2020 r. na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html , od dnia 13 marca 2020 r. zawieszona została stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sokólskiego.

Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sokólskiego przypada na 1 czerwca 2020 r. lub zgodnie z ewentualnymi zmianami terminu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W związku z powyższym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie i e-mail, oraz poza lokalem punktu. Lista wykonawców świadczących nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu sokólskiego w załączeniu.

  1. Osoba uprawniona przed umówieniem terminu porady, pobiera elektronicznie wniosek
    o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ze strony internetowej: http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/.
  2. Osoba uprawniona za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gres@sokolka-powiat.pl przesyła scan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  3. W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer telefonu: 85 711 08 33, a fakt ten będzie niezwłocznie odnotowany przez pracownika starostwa odbierającego oświadczenie w formie notatki służbowej.
  4. Pracownik starostwa, po otrzymaniu wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, informuje osobę uprawnioną o wyznaczonym terminie porady drogą telefoniczną lub e-mail.

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania go, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o zatrudnieniu innych osób w ciągu roku.

Szczegółowe zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzone na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostały przedstawione w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Telefon do kontaktu: 85 711 08 33.

image_printDrukuj