Podpisanie umowy z SP ZOZ w Sokółce

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego  przy kontrasygnacie  Justyny Miszkin – p.o. Skarbnika Powiatu Sokólskiego, podpisał dzisiaj umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Kułakowskiego.

Strony zawarły umowę w sprawie przekazania szpitalowi dotacji w wysokości  1 549 138,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej SP ZOZ w Sokółce”.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i wyposażenie szpitalnego bloku operacyjnego.  Podczas spotkania Dyrektor SP ZOZ w Sokółce zapewnił, że prace budowlane postępują zgodnie z planem oraz z dołożeniem wszelkich starań do prawidłowego wykonania inwestycji.

KG

image_printDrukuj