Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 26 czerwca 2020r. Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie powołania komisji do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

– w sprawie powołania komisji konkursowej do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– w sprawie powołania komisji konkursowej do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– w sprawie powołania komisji konkursowej do oceniania pod względem merytorycznym wniosków na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Budnikowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Bł. do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;

– w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na stażystów/praktykantów w roku szkolnym 2019/2020 wyłonionych w  naborze uzupełniającym w ramach realizacji projektu pn. „ Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki;

– w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania;

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez SP ZOZ w Dąbrowie Bł.;

– w spawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Zespołu Szkół w Sokółce,

2) Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Bł.,

3) Zespołu Szkół w Suchowoli

4) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce.

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu o pow. 64,80m2, znajdującego się przy ul. Augustowskiej 54 w Suchowoli;

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

– zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” Nr projektu 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17, Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji celowej przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej SP ZOZ w Sokółce”.

Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski:

– Fundacji im. ks. Dariusza Sańko o zakup wierszy śp. Ks. Dariusza Sańko pt. „ Szukam Cię”,

– Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Zarząd Główny w Białymstoku o zmianę terminu białoruskiego festynu ludowego.

– Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na obniżenie kwoty czynszu podmiotowi „Obiady domowe i uroczystości rodzinne Wojciech Grynczel” za miesiąc  czerwiec 2020r.

Podczas posiedzenia Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o nazwie „ Platforma e-usługi” oraz dostawę sprzętu i oprogramowania.

Zarząd rozstrzygnął postępowanie na IV część zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności ( OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014

KG

image_printDrukuj