Program „Opieka wytchnieniowa” – PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał środki na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub z orzeczeniem równoważnym[1] które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł, bądź niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu min. przyuczenie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki tych osób.

Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinni złożyć niżej wymienione dokumenty do dnia 10.08.2020 r.: drogą elektroniczną na adres pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl lub osobiście w siedzibie PCPR, 16-100 Sokółka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11 lub pocztą w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel. 85 711 08 23.

Wymagane dokumenty

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem usług, dokumenty nie przechodzą na kolejne lata.

[1] Zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

image_printDrukuj
Tagged .