Konieczność wniesienia wkładu własnego przez uczestnika projektu „Bony na Szkolenia”

Komunikat dotyczący konieczności wniesienia wkładu własnego przez uczestnika projektu

Projekty wymagają wniesienia wkładu własnego. Bon na szkolenie pokrywa 88% kosztu udziału uczestnika w szkoleniu bądź kursie. Uczestnik jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12 % kwoty kursu. Wkład własny powinien zostać wniesiony indywidualnie przez Uczestnika projektu, ewentualnie przez rodzica bądź fundację/stowarzyszenie. Jednocześnie podkreślamy, że wkład własny nie może zostać wniesiony na rzecz Uczestnika przez pracodawcę lub Instytucję szkoleniową, z uwagi na ryzyko konfliktu interesów. W przypadku wniesienia wkładu własnego przez podmioty nieuprawnione umowy o przyznanie bonu/umowy trójstronne nie będą zawierane.

„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

image_printDrukuj