Informacja dla posiadaczy jednostek pływających

Obowiązek rejestracji jachtów i innych jednostek pływających na platformie REJA24.pl
Starostwo Powiatowe w Sokółce informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5m do 24m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW – ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1137 z późn. zm.).
Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Właściciel jednostki pływającej o długości powyżej 7,5m do 24m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie do dnia 1 stycznia 2022r.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 przepisy tej ustawy stosuje się do następujących jednostek:
1. statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sporku lub rekreacji:
a. jachtów rekreacyjnych,
b.jachtów komercyjnych,
2.statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
a.jachtów rekreacyjnych,
b.jachtów komercyjnych,
c.jednostek pływających używanych do połowu ryb
Obowiązkowi rejestracji podlegają (art. 3 ust. 1 ww. ustawy):
1.jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają (art. 3 ust. 2 ww. ustawy):
​1.jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Osoby, które posiadają już zarejestrowane jednostki (na podstawie starych przepisów) i w myśl nowych przepisów, obowiązujących od 1 sierpnia podlegają obowiązkowi rejestracji – muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. W myśl przepisów art. 3 ust. 1 nowej ustawy, za powtórną rejestrację będzie pobrana opłata w wysokości 60zł.
Zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej ustawy wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.
2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. –przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.
3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. –przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.
 Po upływie tych terminów dokumenty tracą ważność.
Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała rejestracji (a od 1 sierpnia podlega temu obowiązkowi), ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31.12.2021 r.
Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej tylko w systemie REJA24 przez aplikację „Konto interesanta”, która jest dostępna pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sokółce pod numerem telefonu 85-711-08-12.
Często zadawane pytana i odpowiedzi (FAQ): https://www.ums.gov.pl/2-uncategorised.html
image_printDrukuj