SCALANIE GRUNTÓW

Starosta Sokólski  zaprasza do składania wniosków o przeprowadzenie scalania gruntów w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027

SCALANIE GRUNTÓW

Zasady przeprowadzania prac scaleniowych

 • Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa.
 • Wszczęcie postępowania scaleniowego, zgodnie z ustawą o scalaniu
  i wymianie gruntów może nastąpić na wniosek większości (ponad 50 %) właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
 • Scaleniem obejmuję się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach, które tworzą obszar scalenia.
 • Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek ich właściciela.
 • Wszczęcie postępowania scaleniowego następuję w drodze postanowienia starosty, które odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie położone są grunty objęte scaleniem oraz tablicach ogłoszeń we wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia.
 • Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3 – 12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.
 • Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta projektant scalenia, przy udziale powołanej przez starostę komisji pełniącej funkcje doradcze.
 • Uczestnicy scalenia w drodze uchwały, określają zasady szacunku porównawczego gruntów.
 • Wyniki oszacowania przedstawiane są uczestnikom scalenia przy jednoczesnym zebraniu życzeń, co do przyszłej lokalizacji ich gruntów.
 • Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nie przekraczającej 3%.
 • Przy zachowaniu wartości gruntów sprzed scalenia, bez zgody uczestnika scalenia, różnica powierzchni wydzielonych mu gruntów w stosunku do powierzchni gruntów objętych scaleniem nie może przekraczać:
  – 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem,
  – 10% dotychczas posiadanych gruntów o szczególnie wysokiej przydatności rolniczej lub gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.
 • Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.
 • Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem lub wymianą utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.
 • Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych z ewidencji gruntów.
 • Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia, którzy w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.
 • Zastrzeżenia do projektu scalenia rozpatruje starosta przy udziale komisji, a każdorazowe zmiany wprowadzone do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom scalenia.
 • Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.
 • Projekt scalenia gruntów zatwierdza starosta, w drodze decyzji, którą podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.
 • Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów, oraz tytuł do ujawnienia stanu prawnego w księgach wieczystych.
 • Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.
 • Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanych przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.
 • O terminach zebrań uczestników scalenia zawiadamia starosta poprzez obwieszczenie, lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia scaleń gruntów

Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z postępowaniem scaleniowym
i zagospodarowaniem poscaleniowym, gdyż prace te finansowane są w 100% ze środków publicznych.
W wyniku scalenia następuje zaprojektowanie i wytyczenie w terenie oraz trwała stabilizacja nowych granic dziełek ewidencyjnych zachowując dostosowanie ich przebiegu do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu. W projekcie scalenia uwzględnia się również korekty przebiegu granic nieruchomości w obrębie terenów zainwestowania siedliskowego.
Następuje także nieodpłatne znoszenie współwłasności nieruchomości rolnych położonych na obszarze scalenia na zgodny wniosek ich współwłaścicieli oraz nieodpłatny podział wspólnot gruntowych za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.
W projekcie scalenia gruntów zwraca się uwagę na to by w miarę możliwości każdej poscaleniowej działce zapewnić dostęp do drogi publicznej, przez co może nastąpić zniesienie zbędnych służebności gruntowych. Istotnie jest również zmniejszenie odległości działek od siedliska, a tym samym skrócenie czasu dojazdu do pól uprawnych. Projektowanie działek powinno przebiegać tak, by eliminować te o kształtach nieregularnych oraz niedogodnych do uprawy mechanicznej.
Poprzez scalenie gruntów dochodzi do zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach oraz powiększenie ich średniej wielkości. Powiększeniu może ulec również powierzchnia gospodarstwa na drodze dopłat pomiędzy rolnikami chcącymi rozwinąć działalność rolniczą o tymi, którzy zamierzają zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowana jest:

 • Budowa lub przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenie przepustów.
 • Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów.
 • Przystosowanie gruntów nowo wydzielanych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz roboty rekultywacyjne umożliwiające ich uprawę mechaniczną (odkrzaczanie, odchwaszczanie, wapnowanie, plantowanie).Scalenie gruntów jest postępowaniem geodezyjno-prawnym, w którym następuję uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym czyli doprowadzenie do wzajemnej zgodności  stanu prawnego i ewidencyjnego ze stanem faktycznym na gruncie, a tym samym synchronizację dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi.
  Końcowym efektem scalenia gruntów jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów na podstawie danych z bezpośredniego pomiaru w terenie. W ramach prac scaleniowych ustala się granice niezmienników terenowych, czyli działek ewidencyjnych, których układ  i przestrzenne usytuowanie zgodnie z życzeniami uczestników scalenia pozostają bez zmian. Natomiast zaprojektowane nowe granice  stabilizuje się w sposób trwały. W wyniku scalenia gruntów powstaje nowa mapa numeryczna, oraz stosowna dokumentacja geodezyjno-prawna, która niezbędna jest do ujawnienia nowego stanu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.
image_printDrukuj