Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu  11 sierpnia 2020 r. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Bł. dotyczący konieczności zakupu w trybie pilnym urządzeń  i sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych.

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2033,

2)  zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,

3)  określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 oraz informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zarząd podjął pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  drogi Nr 2389B w Supraślu.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek:

1) Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki na bieżącą działalność,

2) Rady Społecznej SP ZPO  w Krynkach o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi SP ZPO w Krynkach Pani Krystynie Karolkiewicz,

3) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na staż a po zakończonym stażu na zatrudnienie na okres 1 miesiąca w wymiarze ½ etatu,

4) Burmistrza Dąbrowy Biał. o wsparcie finansowe Regionalnej Wystawy Koni w Dąbrowie Biał.,

5) Zarządu Klubu Sportowego „Sokół 1946” Sokółka o udostępnienie dwóch busów w celu zawiezienia piłkarzy na mecz do Michałowa w dniu 16.08.2020 r.

Zarząd omówił sprawy udziału klasy IIc ZS w Dąbrowie Bł. w IV edycji Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i zabezpieczenie wkładu własnego.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko:

1)  Dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce,

2)  Dyrektora Zespołu Szkół  w Dąbrowie Białostockiej,

3)  Dyrektora Zespołu Szkół  w Suchowoli,

4)  Dyrektora  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Zarząd podjął także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego  zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” Nr projektu 1: WND – RPPD.03.02.01-20-0004/17, Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17.

Zawarł aneks do umowy zawartej z PUP w Sokółce na rzecz realizacji Projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego  zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” dofinansowanego ze środków EFS w  ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 32. Kształtowanie na rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.

Zarząd zatwierdził wyniki negocjacji z wolnej ręki  na wykonanie robót budowlanych w dwóch częściach, polegających na dostarczeniu i zamontowaniu dwóch ścianek szklanych z drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi i czterech balustrad szklanych na uchwytach podłogowych w Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Zarząd podjął decyzję w sprawie umorzenia postępowania dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lokalowej nr 34 w budynku przy ul. Gen. Nikodema Sulika 4A w Dąbrowie Bł.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Ośrodka Wsparcia Ekologii o rozważenie  propozycji promocji Powiatu podczas Międzynarodowego Kongresu EKO FORUM 2020.

Podczas posiedzenia Zarząd omówił sprawy organizacji 100-lecia obchodów Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

Wydział Promocji

P.Z.